ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– fuvarozók részére –

 

 

Üdvözöljük a Genial Sped Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36., cégjegyzékszám: 01-09-325303 , adószám: 26345624-2-43) által nyújtott szolgáltatás igénybevevői között.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Genial Sped Korlátolt Felelősségű Társaság által további fuvarozóktól megrendelt fuvarfeladatok ellátásával kapcsolatos szabályok összességét tartalmazza.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadóak, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezései a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban értelmezendőek és alkalmazandóak. Különösen, de nem kizárólagosan alkalmazandó jogszabályok a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet valamint a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1971. évi 3. törvényerejű rendelet.

Tartalom

 1. Értelmező rendelkezések. 1
 2. A megrendelés. 2
 3. A fuvarozás megkezdése. 2
 4. A gépjárművezetőkkel kapcsolatos előírások. 4
 5. A göngyölegekre vonatkozó szabályok. 5
 6. A fuvareszközökre vonatkozó előírások. 6
 7. A fuvarfeladat ellátása. 7
 8. Hűtött illetve temperált áruk szállítása. 11
 9. Élelmiszer szállítására vonatkozó további szabályok. 12
 10. Állásdíj 13
 11. Biztosítás. 13
 12. Számlázással és kifizetésekkel kapcsolatos kötelezettségek. 15
 13. A dokumentumok megőrzése. 16
 14. Adatkezelés. 17
 15. A jogi megfelelőség. 17
 16. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók. 17
 17. Jogviták. 18
 18. Titoktartás. 18
 19. Fuvarozói nyilatkozat 19
 20. Antikorrupciós klauzula. 20
 21. Irányadó jogszabályok. 21

1.  Értelmező rendelkezések

Genial Sped: a Genial Sped Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36., cégjegyzékszám: 01-09-325303 , adószám: 26345624-2-43)

CMR rendelet: a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1971. évi 3. törvényerejű rendelet

Kormányrendelet: a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Honlap: a www.genialsped.hu vagy https://genialsped.com webcímek alatt található honlap

Telefonszám: a +36 70 434 0062 mobiltelefonszám

E-mail: info@genialsped.com

Elérhetőség: a Telefonszám és az E-mail

Fuvarozó: olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy természetes személy, akitől vagy amelytől a Genial Sped a CMR rendelet vagy a Kormányrendelet hatálya alá tartozó fuvar elvégzését rendelte meg

Fuvar, Fuvarfeladat: a Genial Sped által megrendelt fuvar

Fuvarmegbízás: a fuvarfeladat ellátására irányuló megrendelés

2. A megrendelés

 • Fuvarozó a fuvarmegbízásra irányuló megrendelést köteles haladéktalanul visszaigazolni a Genial Sped részére, és a Fuvarmegbízást a Genial Sped részére visszajuttatni. Amennyiben Fuvarozó a Fuvarmegbízást annak elküldésétől számított két órán belül bár nem igazolja vissza, de észrevételt nem tesz, úgy a Fuvarmegbízást elfogadottnak kell tekinteni. Elfogadottnak tekintendő továbbá a Fuvarmegbízás akkor is, ha a Fuvarozó a teljesítést megkezdi (kiállás), valamint akkor is, ha a Fuvarozó részéről a Genial Sped részére a fuvar ellátására szánt jármű rendszáma megküldésre kerül. Az előbbi esetekben a Fuvarmegbízás elfogadottnak tekintendő függetlenül attól, hogy azt a Fuvarozó a Genial Sped részére visszajuttatta vagy sem.
 • Fuvarozó minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a kapott megbízás a Genial Sped-től származik. Fuvarozó részére csak a Genial Sped által használt @com email és egyéb a Honlapon közzétett elérhetőségekről küldött írásbeli utasítások irányadóak; viber, skype, ingyenes mail hosztokról a Genial Sped nem küld utasításokat. Amennyiben Fuvarozó a jelen pontban foglaltakat megszegi, úgy korlátlanul felelős valamennyi olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be.

3. A fuvarozás megkezdése

 • Fuvarozó köteles a Fuvarmegbízásban megjelölt felrakodási időre (a megbízás szerint megadott napra, időpontra, vagy időszakra), a fuvar ellátására alkalmas járművel, valamint gépkocsivezetővel kiállni; ennek elmaradását Fuvarozó haladéktalanul köteles jelezni a Genial Sped részére. Élelmiszer szállítása esetén Fuvarozó csak olyan gépjárművezető alkalmazására jogosult aki „FOOD DEFENSE” termékvédelmi oktatásban részesült. Amennyiben a kiállásra határidőben nem kerül sor, vagy a jármű, illetve a gépkocsivezető nem alkalmas a fuvar ellátására, úgy Fuvarozó haladéktalanul köteles gondoskodni a szerződésszerű teljesítésről. A késedelem időtartamára Fuvarozó napi 200 EUR kötbér megfizetésére köteles a Genial Sped részére, azzal, hogy a Genial Sped jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is. A kötbér összege a késedelem bekövetkezésekor azonnal esedékessé válik és Fuvarozó hozzájárul ahhoz, hogy azt Genial Sped a fuvardíj összegéből (beleértve más, korábbi fuvarok alapján fennálló fuvardíjakat is) levonja. Abban az esetben, ha a Fuvarozó a Fuvarmegbízásban megjelölt felrakodási időre, a fuvar ellátására alkalmas járművel, valamint gépkocsivezetővel nem áll ki, vagy a Genial Sped a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezheti, hogy nem fog kiállni, úgy Fuvarozó költségére és kockázatára jogosult a fuvar ellátásával harmadik személyt megbízni, vagy a fuvarfeladatot saját maga ellátni.
 • Fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy az áru a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön ki- és berakodásra. Az árut nem szabad – még rövid időre sem – mások által hozzáférhető vagy nem ellenőrzött területre (pl. külső / nyitott rámpa), beázástól nem védett területre elhelyezni.
 • Fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművezető a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodásánál mindvégig jelen legyen, azt felügyelje. Fuvarozó felelős az áru biztonságos rakodásáért továbbá annak megfelelő rögzítéséért. A gépjárművezető az áru biztonságos rögzítésének ellenőrzéséről a rakodóhelyről való leparkolást megelőzően köteles meggyőződni. Amennyiben a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodásánál a gépjárművezető bármilyen hiányosságot, vagy az áru későbbi károsodásának veszélyével járó körülményt észlel (pl. nem megfelelő rögzítés), úgy köteles annak elhárítását kérni a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodást végzőktől. Amennyiben a korrekcióra nem kerül sor, úgy azt gépjárművezető köteles maga elvégezni, amennyiben erre nincs módja úgy a korrekció elmaradását a rakodóhellyel leigazoltatni és a szállítás megkezdését elutasítani, amely tényről Fuvarozó haladéktalanul köteles értesíteni a Genial Sped-et. Ha a fel- (be-), illetve le(ki-) rakodásánál a gépjárművezető nem lehet jelen, úgy ennek tényét köteles a fuvarokmányokon feltüntetni és a rakodóhelyen leigazoltatni. Ilyen igazolás hiányában úgy tekintendő, hogy a gépjárművezető a rakodásnál jelen volt és a rakodás során valamennyi általa kért rögzítés és korrekció elvégzésre került.
 • Tilos – egyebek között – a következő típusú termékekkel egy rakodási egységben történő vegyes rakodás és / vagy tárolás (fizikai elkülönítés hiányában):

– élelmiszerek,

– élő növények,

– vegyi anyagok, kivétel: gyógyszerkészítmények (a keresztszennyeződés elkerülendő),

– nem szagtalan áruk,

– minden olyan termék, ami negatív hatással (pl. piszok, szennyeződés) lehet az élelmiszerekre illetve gyógyszerkészítményekre.

 • A gépjárművezető köteles gondoskodni az áru darabszám szerint átvételéről is. Fuvarozónak az árut annak átvétele előtt mennyiségi, speciális követelmények, és a fuvarokmányokkal történő egyezőség szempontjából mindig ellenőriznie kell. Látható szennyeződés, sérülés vagy illetéktelen személyek általi megváltoztatás esetén Fuvarozó az áru átvétele előtt köteles a Genial Sped utasítását kérni az átvétel tekintetében.
 • Fuvarozó szükség esetén köteles tájékoztatni a berakodást végző személyzetet arról, hogy palettázott árut semmilyen körülmények között nem lehet egymásra pakolni, rakodni kivéve, ha a Genial Sped ettől eltérő utasítást ad Fuvarozó részére.
 • Szükség esetén a gépjárművezetőnek biztosítania kell, hogy a jármű raktere a rakodás helyéről történő távozás előtt plombálásra kerüljön. Az átvétel dátumát, időpontját, a kamion rendszámát, és amennyiben felhelyezésre került, a plomba számát a fuvarokmányokon fel kell tüntetni. Kizárólag a fel- és lerakodást végzők vagy hivatalos személyek (pl. rendőrség, vámhatóság) távolíthatják vagy cserélhetik ki a plombát. A sofőr ezt csak a Genial Sped utasítása esetén teheti meg.
 • Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a rendszámváltoztatást nyomban, még a rakodást megelőzően jeleznie kell. Fuvarozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a felelősség őt terheli.

4. A gépjárművezetőkkel kapcsolatos előírások

 • A Fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa alkalmazott sofőrök külseje illetve ruházata tiszta és rendes legyen (tiszta, megfelelő ruházat, tiszta kéz, frissen borotvált arc, vagy ápolt arcszőrzet, rendszeres mosdás). Fuvarozó kijelenti, hogy az általa alkalmazott sofőr munkabére az Európai Unió tagállamainak mindenkori minimálbérrel kapcsolatos előírásainak megfelel. Fuvarozó kijelenti, hogy az általa alkalmazott sofőr a fuvarfeladat ellátására rendelkezik AETR szerint elegendő vezetési és heti/napi pihenőidővel.
 • A Fuvarozó által alkalmazott sofőrök számára valamely idegen nyelv ismerete legálabb olyan mértékben szükséges, hogy a fel-, illetve lerakodás illetve a vámügyintézés során meg tudja magát értetni.
 • A Fuvarozónak a telephelyén rendelkeznie kell az elosztási folyamatban résztvevő járművek és felszerelések használatával és fenntartásával kapcsolatos eljárások leírásával, különös tekintettel a tisztaságra és a biztonsági óvintézkedésekre, és köteles gondoskodni arról, hogy az általa alkalmazott sofőrök arról kellő tájékozottsággal bírjanak.
 • A Fuvarozó kijelenti, hogy külföldi/harmadik országból (nem EU/EGT tagállam vagy Svájc) származó alvállalkozót a 1072/2009 EK rendelet 5. cikkely értelmében kizárólag a szükséges és érvényes vezetői engedély birtokában alkalmaz, valamint csak azzal a szükséges tartózkodási jogcímmel, amely valamely munkakör gyakorlására jogosítja. Fuvarozó kötelessége, hogy a gépjárművezető az előírt dokumentumokat eredetben és – amennyiben szükséges – hitelesített angol fordításban magánál tartsa. Ezen dokumentumokat ellenőrzés céljából a Megbízó – vagy az általa megbízott személy – kérésére haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani.
 • Fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a sofőrjei a gyógyszerek és élelmiszerek szállításával, fuvarozásával kapcsolatos – őket is érintő – szabályokról kellő ismeretekkel rendelkezzenek.

5. A göngyölegekre vonatkozó szabályok

 • Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a le- és felrakásnál alkalmazott göngyöleget (raklapok, rácsos konténerek és egyéb rakodó eszközök) általános szabályként ugyanolyan típusú és minőségű göngyöleggel kell cserélni. A Fuvarozó köteles a Címzettnél ugyanolyan típusú és minőségű göngyöleget követelni, mint amit leadott. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy tartozás esetén azt a Genial Sped részére 10 napon belül köteles visszaszolgáltatni. Amennyiben a küldemény címzettje cseregöngyöleget nem ad, úgy ennek tényét a címzettel le kell igazoltatni.
 • Amennyiben a Genial Sped és a Fuvarozó göngyöleg-nyilvántartást vezet, úgy azt havonta egyeztetik. A havi egyenleget mindkét fél írásban erősíti meg a következő hónap 15. (tizenötödik) napjáig. A Genial Sped által küldött egyenleg kimutatásnak a Fuvarozóhoz történt megérkezést követő 8 (nyolc) napon belül Fuvarozó által nem vitatott egyenleget, elfogadottnak kell tekintetni. Vita esetén a Genial Sped nyilvántartása az irányadó.
 • Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a Genial Sped kérésére haladéktalanul köteles az egyenleget rendezni a raklap, rácsos konténer, vagy egyéb göngyöleg visszaszolgáltatásával. Ha a Fuvarozó ezen kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, a Fuvarozó a göngyölegek ellenértékét (EUR paletta esetén 14€/paletta) minden további felszólítás nélkül haladéktalanul megfizetni a Genial Sped részére. Fuvarozó előbbieken túlmenően tudomásul veszi, hogy korlátlanul felel minden, a Genial Sped-től átvett rakodóeszköz károsodásáért, az átvétel időpontjától a visszaszolgáltatás időpontjáig. Fuvarozó tudomásul veszi továbbá, hogy a fuvar nem szerződésszerű teljesítése esetén a göngyöleggel kapcsolatos adminisztráció fuvaronként 15 EUR kezelési költséggel jár.

6. A fuvareszközökre vonatkozó előírások

 • A Fuvarozó biztosítja, hogy az általa használt járművek, mérőeszközök, valamint az általa alkalmazott járművezető(k) valamennyi a Megbízó által a szállítási megbízás teljesítéséhez szükséges előírást teljesít. A mérőeszközöket meghatározott időszakonként a felügyeleti rendszeren keresztül ellenőrzik, beállítják vagy kalibrálják. Ezzel összefüggésben a Fuvarozó saját felelősségére betartja a vezetési és pihenőidőre vonatkozó előírásokat (561/2006 EK rendelet).
 • Fuvarozó kijelenti, hogy a honos országban a gépjárműre, a pótkocsira vonatkozó valamennyi adót és díjat befizette. Fuvarozó kijelenti továbbá, hogy a Genial Sped-től a fuvarmegbízás teljesítésére átvett félpótkocsi, pótkocsi, konténer cserekonténerek, stb. vonatkozásában megfelelő Casco-járműbiztosítással rendelkezik.
 • Fuvarozó felelősséget vállal, hogy rendelkezik az Európai Unió területén a kereskedelmi szállítások határátlépéséhez szükséges tevékenységi engedélyekkel az Európai Tanács 881/92/EGK rendeletének, valamint a magyar jogszabályoknak megfelelően.
 • Az Európai Unión kívüli fuvarozásoknál a gépjárműveknek rendelkezni kell a TIR Carnet-val vagy T-okmánnyal, melyekkel közlekednek a rendeltetési vámhivatalig. Fuvarozó vállalja, hogy a vámgarancia, kezesség, vámkíséret stb. költsége őt terheli. Felek tudomásul veszik, hogy a vámhivatal munkájából eredő késedelemért a Genial Sped-et semmilyen felelősség nem terheli.
 • A Fuvarozó által kiállított fuvareszköznek, rakodási egységnek, és egyéb eszközöknek alkalmas tervezésűnek, méretűnek és felépítésűnek kell lennie, méghozzá úgy, hogy a szándékolt célra történő használata, tisztítása és fenntartása egyszerű legyen. Fuvarozó köteles gondoskodni továbbá arról, hogy azok tiszták, mind technikai, mind felépítési szempontból jó állapotúak legyenek és a szállított áru minőségét negatívan semmilyen módon nem befolyásolhatják. A pótkocsinak / konténernek (valamint ezek felszerelésének) vízállónak, valamint a következő típusú szennyeződésektől, úgy, mint (házi) szemét, szagok, veszélyes anyagok, üveg, mérgező rostok, és egyéb potenciális szennyezőanyagoktól mentesnek kell lennie. A vontatót és a pótkocsit megfelelően fel kell tankolni, ezzel is csökkentve a fuvarozás alatti megállások számát.
 • Különös figyelmet kell arra fordítani, hogy a tisztításra használt anyagok nem gyakorolhatnak az áru minőségére negatív hatást. Szükséges a gyártó és a hatóságok által előírt/elvárt rendszerességgel elvégezni a berendezések karbantartását és szervizelését, melynek dokumentációját a fuvarozónak meg kell őriznie. Erős szagú áruk (pl. hal, hús) fuvarozására használt járművek, pótkocsik, konténerek gyógyszerek fuvarozására nem használhatók.
 • A rakodásra való megérkezés előtt a rakodási egységet ellenőrizni kell (tisztaság, szárazság, szagok, stb.). Bármely szennyeződést vagy sérülést még a rakodás előtt el kell távolítani / meg kell javítani. Az esetleges eltérésekről a Genial Sped-et még az áru felvétele előtt tájékoztatni kell.

7. A fuvarfeladat ellátása

 • A fuvarozónak fel kell becsülnie a használt útvonalak biztonsági kockázatát, és saját elővigyázatossági tervet kell készíteni (pl. biztonságos parkolók, egyéb szükséges biztonsági felszerelések, személyzetnek adott utasítások).
 • A Fuvarozó nem jogosult a Genial Sped által a Fuvarozó részére adott Fuvarfeladatot harmadik személyek részére továbbadni, a Fuvarfeladat teljesítésébe további Fuvarozót bevonni, kivéve, ha ezt részére a Genial Sped előzetesen, írásban engedélyezte. Amennyiben Fuvarozó további fuvarozó bevonására jogosult, úgy a Fuvarfeladat továbbadását megelőzősen a további fuvarozó személyének írásos jóváhagyását köteles kérni a Genial Sped-től. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén Fuvarozó felel valamennyi olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Fuvarozó felelőssége, hogy a bevont fuvarozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul betartsa. Fuvarozó az általa bevont további fuvarozó tevékenységéért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
 • A felrakás és lerakás között Fuvarozó nem jogosult az áru átrakására vagy a megadott járműszerelvény szétválasztására (vontató/félpótkocsi), továbbá az áru, vagy annak egy részének harmadik személyek részére történő átrakására kivéve, ha erre őt a Genial Sped előzetesen utasította. Fuvarozó nem jogosult továbbá a küldemény bárminemű megbontására, így különösen nem jogosult az árunak több fuvareszközön történő továbbítására a Genial Sped erre vonatkozó kifejezett utasításának hiányában.
 • Amennyiben az árut a CMR fuvarlevélen kívül más okmány is kíséri (pl. szállítólevél, hűtőlap), Fuvarozó köteles azt az áru átvevőjével (címzett) leigazoltatni és egy eredeti példányban a Genial Sped részére visszajuttatni. A szállítólevél elveszése, ellopása vagy megsemmisülése esetén Fuvarozót terheli valamennyi az ezzel felmerült kár és költség. Fuvarozó a Fuvarfeladat ellátásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot (fuvarlevél, szállítólevél, rakodási segédeszközök bizonylata, stb.) a fuvar teljesítés (lerakás) után mind a Kormányrendelet hatálya alá tartozó fuvar esetén, mind pedig a CMR rendelet hatálya alá tartozó fuvar esetén – pozíciószám megjelölésével – 3 naptári napon belül elektronikus úton az info@genialsped.com címre, valamint 14 naptári napon belül eredetben is köteles benyújtani a Genial Sped részére. Abban az esetben, ha a Fuvarozó az előbbi határidőket bármely fuvarokmány vonatkozásában túllépi úgy okmányonként 15 EUR kezelési költséget köteles a Genial Sped részére megfizetni. Abban az esetben továbbá, ha a Fuvarozó a 14 napos határidőt is elmulasztja, tudomásul veszi, hogy a 3. és 12.4. pontban szereplő fizetési határidő 60 napra módosul.
 • A szállítmány leszállítását és a címzettnek történő kiszolgáltatását Fuvarozó haladéktalanul köteles jelezni a Genial Sped részére a Telefonszámon. Amennyiben az áru kiszolgáltatására a Genial Sped-nél alkalmazott rendes munkaidőn kívül kerül sor, úgy Fuvarozó az áru kiszolgáltatását legkésőbb másnap 12:00 óráig köteles jelezni. Amennyiben az áru kiszolgáltatásának jelzése a Telefonszámon bármely okból akadályba ütközne, úgy a kiszolgáltatástól számított 12 órán belül Fuvarozó köteles az értesítést az E-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában megtenni, úgy hogy abban a Fuvarfeladat egyértelműen azonosítható legyen.
 • A Fuvarfeladat teljesítése során bármely akadályoztatást (így különösen közlekedési baleset, műszaki meghibásodás, a szállítási határidő tartását akadályozó egyéb külső körülmény, a felrakodás, lerakodás késedelme) vagy az áru sérülését, károsodását, részben vagy egészben történő megsemmisülését, továbbá minden olyan helyzetet, amely az előbbiek bekövetkezésével fenyeget Fuvarozó haladéktalanul köteles jelezni a Genial Sped felé megjelölve annak okát, a késedelem várható időtartamát, valamint az áruban bekövetkezett károsodás mibenlétét is. A fuvarozónak minden esetben azonnal értesítenie kell Genial Sped-et, amennyiben a küldemény GPS-es nyomkövetése (a Genial Sped utasítása ellenére) nem lehetséges.
 • Az áru elveszése, sérülése esetén a Fuvarozó felelőssége vonatkozásában a CMR Egyezmény 23. cikk, 3. pontja szerinti 8,33 SDR, azaz kb. 9,3 EUR/bruttó kilogrammonként az irányadó a Felek között. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az áru elveszéséért, károsodásáért vagy annak bármilyen módon történő megsemmisüléséért fuvarozót a 11.2. pont szerint legalább gondatlanság terheli, úgy az áru teljes értékéért felelősséggel tartozik és köteles a kár teljes összegét megtéríteni a Genial Sped felé. Fuvarozó hozzájárul, hogy amennyiben a Genial Sped felé bármely jogcímen (így különösen, de nem kizárólagosan kártérítés jogcímén) fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt a Genial Sped a Fuvarozó minden további hozzájárulása nélkül a Genial Sped-nek a Fuvarozó felé fennálló fuvardíj tartozásába beszámítsa.
 • Amennyiben a címzett a fuvar átvételét megtagadja, úgy azt visszáruként a Fuvarozó önhatalmúan nem jogosult visszajuttatni a Feladó részére, annak további sorsával kapcsolatosan utasítást kell kérnie a Genial Sped-től.
 • Fuvarozó zházzjáruhozzájárul, hogy a Genial Sped további térítés vagy díj fizetése nélkül az áruhoz azonos címzetthez fuvarozandó további árut hozzárakodjon.
 • Fuvarozó a járművet a fuvar ellátása alatt köteles mindvégig felügyelni, mind a raktér, mind a vezetőfülke ajtajait zárva tartani, a járművet a pihenőidő alatt biztonságosan és szabályosan leparkolva lehetőség szerint őrzött helyen tartani. Fuvarozó köteles megakadályozni, hogy illetéktelen személyek a raktérbe bejussanak, vagy az áruhoz bármilyen módon hozzáférjenek. A kompokon mindig a komptársaság előírásait kell követni, azonban a sofőrnek minél tovább a járműnél kell tartózkodnia, és azt az út során rendszeresen ellenőriznie kell.
 • A pihenőidő, a fuvarozásban bekövetkezett szünet (függetlenül attól, hogy tervezett vagy sem) alatt, pl. hétvégeken, állami ünnepek idején a kamiont / rakodási egységet meg kell védeni az illetéktelen behatolásoktól. A parkolóhely kiválasztása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

– a területnek mindig kellően megvilágítottnak kell lennie,

– a területnek főútvonalak / autópálya mentén kell elhelyezkednie,

– a kamionnak más kocsik mellett kell parkolnia, de úgy, hogy az egyszerű / könnyű távozás biztosítva legyen,

– a kivilágítatlan, illetve a tranzitúttól jelentősen eltérő helyen történő parkolás vagy pihenőidő eltöltés kerülendő.

A Genial Sped biztosítja a Fuvarozó részére azon parkolóhelyek listáját, amely parkolókat biztonságosnak tekint. Fuvarozó köteles a Fuvarfeladat teljesítése során ezektől eltérő parkolóhelyeken parkolásra nem jogosult. Amennyiben a Fuvarozó listában szereplő helyektől eltérő helyen parkol, úgy korlátlanul felelős a Genial Sped-et érő valamennyi olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be.

 • A vámkezelés illetve vámügyintézés során Fuvarozó köteles a Genial Sped-től kapott utasításokat követni.
 • A fuvar teljesítése során a gépjárműben a sofőrön kívül harmadik, illetéktelen személyek tartózkodása tilos, erről a Fuvarozó köteles tájékoztatni a gépjárművezetőt. A jelen tilalom kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a stopposokra, barátokra, rokonokra, a fuvar teljesítésében részt nem vevő kollégákra, stb. A járműben sem házikedvenc, sem haszonállat nem szállítható kivéve, ha az maga az áru.
 • A sofőrnek mobiltelefonon (amennyiben a hálózati lefedettség ezt lehetővé teszi) az út során végig elérhetőnek kell lennie.
 • A lerakodás alatt észlelt eltéréseket és látható sérüléseket dokumentálni kell (fényképeket készíteni a sérülésekről) és erről Genial Sped-et azonnal tájékoztatni kell.
 • Fuvarozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult a Genial Sped-re terhelni a fuvarozás ellátása során a Fuvarozóra, vagy gépjárművezetőjére kirótt semmilyen bírságot, büntetést vagy egyéb költséget, így különösen, de nem kizárólagosan a vezetés során elkövetett szabályszegésekkel kapcsolatos bírságokat.
 • Fuvarozó köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai, alvállalkozói az üzemi területekre való belépéskor a mindenkori üzemi előírásokat (így különösen a higiéniai, munkavédelmi, balesetvédelmi és bejelentkezési) betartják.
 • A Fuvarozónak szigorúan tilos a Genial Sped székhelyén, telephelyén, illetve a Genial Sped járművein hang, film és fényképfelvételeket készíteni, illetve ezeket felhasználni és terjeszteni. Az előbbi tilalom nem vonatkozik a szállítójárművekben történt káresetek dokumentálására. Az előírás bármely nemű megszegése esetén 500€ (azaz) ötszáz EUR összeg megfizetésére köteles a Fuvarozó a Genial Sped részére.
 • Nagy-Britanniába (Egyesült Királyság) irányuló fuvarozás esetén az illegális bevándorlók elleni védelem érdekében az Angol Vámügynökség által a bevándorlási törvény 33.§ szakasza alapján kiadott, járművekre vonatkozó „Gyakorlati Kézikönyv” szabályai irányadóak. Ennek keretében a Fuvarozó átveszi a sofőrre vonatkozó belső munkautasítást és a jármű biztonságára vonatkozó ellenőrző listát, amelyet a sofőr köteles kitölteni. A kitöltött ellenőrző listát a Genial Sped részére a fuvarokmányokkal együtt meg kell küldeni. A Fuvarozó kijelenti, hogy a gépjárművezetők a folyamatról és az ellenőrzőlista használatáról megfelelő oktatással részesültek, annak előírásait maradéktalanul be fogják tartani. A járműveket le kell plombálni és biztonsági zárral kell ellátni, amelynek számait a fuvarokmányokon fel kell tüntetni. A plomba vagy a biztonsági zár megrongálódását vagy kinyitását dokumentálni kell és annak igazolását lehetőség szerint tanúkkal kell alátámasztani. Amennyiben bármely körülmény arra utal, hogy a járművön, vagy járműben illegális bevándorlók találhatóak, úgy a sofőr haladéktalanul értesíteni köteles a helyi rendőrséget és a Genial Sped-et. A járművel tilos megállni az Északi tenger, illetve a La-Manche csatorna 200 km-es körzetén belül nem biztonságos parkolóban.

8. Hűtött illetve temperált áruk szállítása

 • Temperált fuvarozásoknál a raktér hőmérsékletét még rakodás előtt a fuvarozási megrendelésben szereplő hőmérsékletre kell hűteni illetve fűteni. A Fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy raktér hőmérséklete a fuvarozás teljes időtartama alatt ne térjen el az előírástól. Fuvarozó az áru berakodásakor köteles gondoskodni az áru hőmérsékletének ellenőrzéséről, a raktér legalább három különböző pontján, és a mért hőmérsékleti adatokat a fuvarokmányokon rögzíteni. Ha az áru hőmérséklete az előírástól eltér, úgy annak tényét haladéktalanul köteles jelezni a Genial Sped részére. Ha a jelen pont szerinti hőmérsékleti adatok a fuvarokmányokon nem kerülnek rögzítésre, abban az esetben úgy tekintendő, hogy az áru hőmérséklete berakodáskor az előírásoknak megfelelt, később Fuvarozó ezzel ellentétes tényekre nem hivatkozhat.
 • Amennyiben a Fuvarfeladat ellátása meghaladja a 4 órát, úgy a Fuvarozó a raktér hőmérsékletét köteles 4 óránként ellenőrizni. Fuvarozó a fuvar teljes időtartama alatt köteles a rakodótérben mért hőmérsékleti adatok dokumentálására és a Genial Sped kérésére köteles azt igazolni. Alternatívaként az is elfogadható, ha a fuvarozó aktív (pl. SMS / e-mail) hőmérsékletriasztó rendszert épít ki, amely a fuvarozást nyomon követő rendszerrel áll kapcsolatban. Amennyiben a jármű vagy a rakodási egység ilyen rendszerrel rendelkezik, úgy a Temperált fuvarozásoknál a rakodási egység (kivéve tengeri konténerek) hűtő / fűtő rendszerét úgy kell a fuvarozónak beállítani, hogy a mérési időköz nem lehet több 15 percnél.
 • Hőmérséklet szabályozott szállítás esetén a Fuvarozó köteles a szállított áru átvételekor annak hőmérsékletének ellenőrzésére és dokumentálására. Ha a mért hőmérséklet a fuvarokmányokon szereplő előírt hőmérséklettől eltér, úgy ezt Fuvarozó haladéktalanul köteles rögzíteni a fuvarokmányokon, egyidejűleg jelezni a Genial Sped részére továbbá a fuvarozás megkezdése előtt a Genial Sped-től utasítást kérni.
 • A temperált fuvarozásokra használt rakodási egységek hűtő- és fűtőrendszerét (kivéve tengeri konténerek) egy erre jogosítvánnyal rendelkező szerviznek évente minimum egyszer kalibrálni, és ezt dokumentálnia kell. Kötelező valamennyi, a fuvarozási hőmérsékletet rögzítő szenzor 3 pontos kalibrálása a szokásos fuvarozási hőmérsékleti skálákhoz. Az előírt beállításoktól való eltérés legfeljebb +/- 0,5oC lehet. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a hőmérséklet regiszter tized pontosságú kell, hogy legyen.
 • Temperált fuvarozásoknál az áru és a rakodási egység teteje között minimum 20 cm távolságnak kell lennie.
 • Amennyiben a komppal történő átkelés alatt a jármű motorja nem tartható bekapcsolva, úgy meg kell arról bizonyosodni, hogy a hűtőrendszer árammal történő ellátása biztosítható és az tényleges meg is történik. Ennek hiányában a komppal történő átkelés nem megengedett, amelynek meghiúsulásáról a Genial Sped-et tájékoztatni kell.
 • Mélyhűtött áruk szállítása esetén a vonatkozó jogszabályok, előírások, hatósági határozatok mellett a Fuvarozó köteles betartani az Európai Bizottságnak az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzésről szóló 37/2005/EK Rendelet szabályait, valamint az ATP Egyezmény (romlandó élelmiszerek) vonatkozó rendelkezéseit. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a raktárhőmérséklet-adatokat a fuvarozástól számított minimum 14 hónapig köteles megőrizni és igazolni.

9. Élelmiszer szállítására vonatkozó további szabályok

 • A Fuvarozó élelmiszer szállítása esetén a 178/2002 EK rendelet szerinti élelmiszer-vállalkozónak minősül, ennél fogva többek között különösen felelős a rá bízott élelmiszer nyomon követéséért. Az előzőeknek megfelelően be kell tartania a mindenkor hatályos élelmiszerjogi szabályokat (többek között a 852/2004 EK Általános Higiéniai Rendelet, 853/2004 EK „Speciális Higiéniai Rendelet Állati Eredetű Élelmiszerekre) és a fuvarozásban részt vevő személyzetet ezeknek megfelelő oktatásban kell részesítenie. Előbbieken túlmenően be kell tartania a HACCP alapelveit, be kell vezetnie egy, a nyomon követhetőséget szolgáló rendszert, a hűtési láncot és/vagy az előírt raktár-hőmérsékletet megszakítás nélkül fent kell tartania, valamint minden esetben működőképes hőmérséklet-regisztrálót kell alkalmaznia, továbbá el kell kerülni az élelmiszer bármely szennyeződését. A Fuvarozónak veszélyhelyzet-hívások esetére állandó elérhetőséget kell megadni a Megbízó részére (pl.: a termék visszahívása esetére). Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a hőmérséklet regisztrálóval kapcsolatos előírások megszegése esetén korlátlanul felelős a Genial Sped-et érő valamennyi olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be.

10. Állásdíj

 • Belföldi fuvarok esetén a Genial Sped állásdíjat nem fizet.
 • Nemzetközi fuvarok esetén a FÁK tagországai, a balkáni- illetve a közel-keleti országok esetében 48 órán, míg egyéb országok esetében 24 órán túli állás esetén az ezt meghaladó időre a Fuvarozót állásdíj illeti meg. Szombat, vasárnap illetve a rakodóhely szerinti országban munkaszüneti napnak minősülő nap, valamint a vámkezelésre történő várakozás időtartamára a Fuvarozónak állásdíj nem jár. Nem jár állásdíj abban az esetben sem, ha fuvareszköz a fuvarmegbízásban le- illetve felrakodásra megállapított időpontnál korábban vagy annál később érkezett a helyszínre.
 • Az állásdíj összege 24 tonnás, ponyvás fuvareszköz esetén 150 EUR/nap, 3,3 tonnás fuvareszköz esetén 80 EUR/nap, 22 tonnás hűtős fuvareszköz esetén 200 EUR/nap, 3,3 tonnás hűtős fuvareszköz esetén 100 EUR/nap. Ha a Genial Sped a Fuvarmegbízást nem sztornózta, és a fuvareszköz a felrakodás helyére kiállt, azonban a felrakodásra a Fuvarozónak nem felróható okból nem kerül sor, úgy Fuvarozó a 24 tonnás, ponyvás fuvareszköz után 150 EUR/nap, 3,3 tonnás fuvareszköz után 80 EUR/nap, 22 tonnás hűtős fuvareszköz után 200 EUR/nap, 3,3 tonnás hűtős fuvareszköz után 100 EUR/nap sztornódíjra jogosult. Ezen felül Fuvarozó a Genial Sped-el szemben további igény érvényesítésére nem jogosult

11. Biztosítás

 • A Fuvarozó köteles saját költségén megkötni és fenntartani a fuvarozáshoz, illetve a Fuvarfeladat ellátáshoz szükséges megfelelő biztosítás(oka)t, amely alkalmas arra, hogy a felelősségének megállapítása esetére megfelelő fedezetet nyújtson.
 • A Fuvarozó kijelenti, hogy
 1. az áruk vonatkozásában teljeskörű biztosítással rendelkezik (CMR fedezet, kabotázs-biztosítás), tekintettel a Fuvarozó 1971. évi 3. tvr. (CMR egyezmény) 29. cikkelyében foglalt felelősségére;
 2. a tevékenységi felelősségbiztosítása elegendő biztosítási védelemmel rendelkezik a piacon szokásos minimum fedezeti összeggel. Ebből fakadóan a Fuvarozó árukárokra vonatkozó CRM-felelősségbiztosításának legalább 200.000,- (azaz kétszázezer) EUR/alkalom fedezeti összegre kell kiterjednie. Abban az esetben, ha a küldemény értéke lényegesen meghaladja a Fuvarozó CRM-felelősségbiztosításának összegét, úgy a különbözetre a Genial Sped jogosult külön biztosítást kötni, melynek költségeit a fuvardíjból jogosult levonni;
 3. kötelező felelősségbiztosítása az általa átvett fuvareszközökre is elegendő biztosítási fedezettel rendelkezik;
 4. rendelkezik érvényes fuvarozói engedéllyel (1071/2009 EK rendelet, 1072/2009 EK rendelet).
 5. amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételeket, vagy a Fuvarra vonatkozó megbízásban foglalt kötelezettségeit megszegi, (így különösen, de nem kizárólagosan a parkolóhelyekre, vezetési időre, stb) és a Genial Sped–et,, vagy más harmadik személyt kár ér, úgy Fuvarozó kijelenti, hogy őt a kár bekövetkezése vonatkozásában a CMR rendelet 29. cikk szerinti súlyos gondatlanság, illetve szándékosság terheli és így nem hivatkozhat a CMR rendelet illetve a jelen ÁSZF azon előírásaira, amelyek a felelősségét elhárítják, korlátozzák, vagy bizonyítási kötelezettsége alól mentesítik. Fuvarozó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt esetben korlátlan felelősséget vállal a Genial Sped illetve harmadik személyek felé valamennyi olyan kár megtérítéséért, amely a szerződésszegése nélkül nem következett volna be.
 • A Fuvarozó köteles a Genial Sped részére rendelkezésre kell bocsátani egy másolatot a biztosítási igazolásról és kérésre bármikor befizetést igazoló dokumentumot felmutatni részére. A biztosítás megújítását és annak igazolását Fuvarozó a saját költségén kell végzi bármilyen különleges kérés nélkül 1 hónappal a lejárati dátumot megelőzően. A jelen fejezetben foglalt kötelezettség semmilyen módon nem értelmezhető úgy, hogy az mentesítené Fuvarozót a kötelezettségei illetve felelőssége alól, valamint, hogy az nem értelmezhető felelősségkorlátozó klauzulaként sem.
 • Fuvarozó tudomásul veszi, hogy az érvényes biztosítási kötvényeket és az engedélyt a rakomány átvétele előtt faxon/e-mailben lebélyegezve és aláírva meg kell küldeni a Megbízó részére.

12. Számlázással és kifizetésekkel kapcsolatos kötelezettségek

 • A fuvardíj kifizetése kizárólag az áruátvételt igazoló eredeti, sorszámmal ellátott CMR és leigazolt szállítólevél, thermoscript, raklapjegy, hűtőlap, szükség esetén egyéb okmányok (pl.: tartózkodási igazolás, vámáru fuvarozása esetében szükséges valamennyi okmány másolata, amennyiben az eredeti okmányok nem maradhatnak a fuvarozónál a vonatkozó vámeljárási szabályok értelmében, stb) számlához való csatolása ellenében történik meg. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a következő adatokat: fuvarozási megbízás rendelés száma; diszponens neve; pontos fel- és lerakó város megnevezése irányítószámmal; fel- és lerakás dátuma; devizában kiállított számla esetében az elszámolás napi árfolyam. Devizában megadott fuvardíjak esetében eltérő megállapodás hiányában a lerakás napi Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyama az irányadó. A számla teljesítési dátumaként a lerakási dátumot kell feltüntetni.
 • A fuvardíj tartalmazza a fuvarozás során felmerült valamennyi költséget, beleértve az előírt biztosításokat is. A számla beérkezési határideje: mind a belföldi fuvar esetén, mind pedig nemzetközi fuvar esetén a lerakást követően – pozíciószám megjelölésével – 3 naptári napon belül elektronikus úton az info@genialsped.com címre, valamint eredetben 14 naptári napon belül. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa kiállított számla ezen határidőre nem érkezik be a Genial Sped-hez, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy a Genial Sped-et az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. § – 164. §-ainak megsértése miatt terhelő esetleges jogkövetkezményeket (pl.: adóhatósági bírság) megtéríti, valamint számlánként 15 EUR kezelési költséget is köteles a Genial Sped részére megfizetni. Előbbi jogszabály alapján a kibocsátott számlán mind a Fuvarozó, mind a Megbízó adószámát, valamint az áthárított adót HUF-ban kifejezve akkor is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek. Ezen előírásnak való megfelelés hiányában a számlát a Genial Sped nem tudja elfogadni. Felek tudomásul veszik, hogy az esetlegesen felmerülő többletköltségeket a Genial Sped kizárólag előzetes, írásbeli megállapodás alapján, számla ellenében tud elfogadni. Abban az esetben továbbá, ha a Fuvarozó a 14 napos határidőt is elmulasztja, tudomásul veszi, hogy a 12.3. és 12.4. pontban szereplő fizetési határidő 60 napra módosul.
 • A Kormányrendelet hatálya alá tartozó – fuvardíjat tartalmazó – számla kiegyenlítésének határideje az áru kiszolgáltatásától számított 30 nap. Amennyiben a számla ettől eltérő fizetési határidőt tartalmaz, a Genial Sped nem köteles befogadni és jogosult azt visszaküldeni Fuvarozó részére. A számlát ilyen esetben be nem nyújtottnak kell tekinteni. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számlát az áru kiszolgáltatásától számított 14 napon túl nyújtja be, úgy a 12.3. és 12.4. pontban szereplő fizetési határidő 60 napra módosul.
 • A CMR rendelet hatálya alá tartozó fuvarokra vonatkozó fuvardíjat tartalmazó számla kiegyenlítésének határideje nem lehet rövidebb, mint 45 nap.
 • Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a Genial Sped belső szabályzata alapján hetente egyszer indít utalást – mind deviza-, mind forintszámla esetében – minden héten pénteken. Erre tekintettel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Genial Sped fizetési kötelezettsége nem pénteki napon válik esedékessé, úgy a Genial Sped az esedékessé válást követő első pénteki nappal bezárólag elindított utalása nem tekinthető késedelmes fizetésnek, és ilyen esetekben a Genial Sped-el szemben fizetési késedelemmel összefüggő semmilyen jogkövetkezmény nem alkalmazható.
 • A Genial Sped igényeivel szemben történő beszámítás vagy visszatartás, vagy a Genial Sped vagy annak ügyfelei, leányvállalatai átadott árukon a Fuvarozó részéről zálog-/visszatartási jog gyakorlása kizárt. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a Genial Sped jogosult a Fuvarozó felé fennálló követeléseit a vonatkozó jogszabályok szerint a fuvardíjba beszámítani.

13. A dokumentumok megőrzése

 • Fuvarozó a fuvarozás során keletkező és a Genial Sped részére át nem adott eredeti dokumentumot és feljegyzést, beleértve a rögzített hőmérsékleti értékeket (thermoscript, hőmérséklet igazolás), megfelelő és biztonságos módon köteles tárolni a keletkezésüktől számított legalább 10 évig, és a Genial Sped kérésére azokba betekintést illetve róluk iratmásolatot köteles biztosítani.
 • Kifejezett jogszabályi kötelezés hiányában a Fuvarozó nem jogosult a Genial Sped megrendelőinek számláit tárolni.
 • A fuvar teljesítése során a gyógyszeripari termékek eredeti jelöléseit és címkéit, valamint a külső csomagolást óvni kell. Tilos azokat eltávolítani, letakarni, manipulálni vagy bármilyen módon tönkretenni!
 • A fuvarozás során kitöltendő dokumentumok kitöltése során bármiféle módosítás oly módon lehet csak végrehajtva, hogy az eredeti információ továbbra is visszanyerhető/látható legyen. Ez azt is jelenti, hogy a hibajavítók használata tilos.

14. Adatkezelés

 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Genial Sped a vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a Szolgáltatás igénybevétele során. Ennek keretén belül a központ rögzíti a beérkező fuvarmegrendeléseket, valamint a genialsped.hu és a https://genialsped.com oldalakon megadott adatokat. Az adatok kezelése és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések szerint történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a www.genialsped.hu illetve a https://genialsped.com oldalakon.

15. A jogi megfelelőség

 • A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a Genial Sped az alábbiakról tájékoztatja
 • a jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a Honlapon elérhetőek lesznek, azonban javasoljuk, hogy azt a megrendelést megelőzően töltse le a számítógépére, vagy nyomtassa ki és őrizze meg
 • amennyiben az adatai a megrendelés során helytelenül kerültek rögzítésre, vagy azok a megrendelést követően megváltoztak, úgy azok kijavítását a Honlapon szereplő elérhetőségeinken írásban kérheti
 • jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és esetleges valamely idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó.

16. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók

 • A Genial Sped felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre változhatnak. Éppen ezért a Genial Sped kéri, hogy rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Honlapon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.
 • Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba.
 • Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és a Genial Sped nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a Genial Sped lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.

17. Jogviták

 • Felek kijelentik, hogy jogvita esetén a nemzetközi fuvarfeladatokhoz kapcsolódóan a Genial Sped székhelye szerint illetékes Törvényszéknek, belföldi fuvarfeladatokhoz kapcsolódóan a Budai Központi Kerületi Bíróságnak van.

18. Titoktartás

 • Fuvarozó a jelen megállapodás teljesítése során keletkezett iratokat köteles gondosan kezelni, az iratmegőrzési szabályokra is figyelemmel. Fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás időtartama alatt, valamint annak bármely okból történő megszűnését követően, a megállapodás teljesítésével összefüggésben megszerzett, vagy egyéb módon tudomására jutott minden információt határidő nélkül titokban tart és bizalmasan kezel.
 • Fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a Genial Sped-től kapott fuvarok teljesítésével összefüggésben tudomására jutott új elgondolást, megoldást, illetőleg vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeretet csak a Fuvarfeladat teljesítésével összhangban, a Genial Sped-el együttműködve használ fel.
 • Fuvarozó a Fuvarfeladatok teljesítése során tudomására jutott fenti ismereteket határidő nélkül kiemelt üzleti titokként köteles kezelni, és köteles biztosítani, hogy azokról illetéktelen harmadik személyek ne szerezhessenek tudomást. Ezen információkat a Fuvarozó kívülálló személlyel csak a Genial Sped kifejezett írásbeli hozzájárulása mellett közölheti, kivéve azon eseteket, amikor az információk kiadására jogszabály alapján köteles. Amennyiben bármely hatóság megkeresése alapján a jelen fejezet hatálya alá tartozó információ kiadása válik szükségessé, úgy a megkeresés tényéről Fuvarozó 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Genial Sped-et.
 • Felek egymás jó hírnevét a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is szem előtt tartják és tartózkodnak minden olyan magatartás tanúsításától, amely a másik felet ebben sértené.
 • Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a Genial Sped ügyfeleivel kizárólag a Genial Sped előzetes jóváhagyásával és utasításai szerint jogosult kapcsolatba lépni. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi és teherfuvarozásra vonatkozó bárminemű jogviszonyt létesít a Genial Sped ügyfeleivel, úgy 200.000 EUR kötbér megfizetésére köteles a Genial Sped részére. A kötbér a szerződés megszegésének napján esedékes. Fuvarozó vállalja, hogy a jelen korlátozás kiterjed az alábbi Fuvarozóhoz kapcsolódó személyekre is:
 1. a) a Fuvarozó tulajdonosai és ügyvezetői
 2. b) Fuvarozó vezető tisztségviselőjének, természetes személy tagjának, vezető állású személyének, felügyelő bizottsági tagjának a Ptk. 8:1.§ (1) pontja szerinti hozzátartozója
 3. c) az a jogi vagy nem jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a fenti (a) vagy (b) pont szerinti természetes vagy jogi személy a tagja, vezető tisztségviselője vagy munkaviszonyban álló alkalmazottja, megbízottja;
 4. d) az gazdálkodó szervezet, amely Fuvarozóval leány- vagy anyavállalati kapcsolatban van vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. Rendelkezései szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül,
 5. e) az a gazdálkodó szervezet, amelynek bármely tagja a Fuvarozónak tagja vagy bármely tagjának a Fuvarozó tagja

19. Fuvarozói nyilatkozat

 • Fuvarozó kijelenti és teljeskörűen szavatolja, hogy jelen megbízás alapján elvégzendő tevékenységek végzéséhez szükséges mindennemű jogosítvánnyal, engedélyekkel, biztosítással, felhatalmazással, okiratokkal rendelkezik, így különösen: működési engedély; Genial Sped által elfogadott fuvarozói felelősségbiztosítás (általános és munkáltatói); a gépjármű hűtőberendezésének és a hűtődoboz szigetelésének műszaki dokumentációja; a Thermoscript műszaki dokumentációja; élelmiszerhigiéniai igazolás a gépjárművek rakodóterének takarításáról; a Genial Sped által elfogadott, az árura vonatkozó biztosítás; erkölcsi bizonyítvány, érvényes vezetői engedély a sofőröktől. A Genial Sped kérése esetén Fuvarozó köteles az előbbi engedélyek, biztosítások stb. meglétét igazoló okiratokat haladéktalanul bemutatni, vagy megküldeni.
 • Fuvarozó kijelenti, hogy a megbízás keretében végzett feladatok ellátásában közreműködő munkavállalóit a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő munkaszerződéssel, bejelentett módon foglalkoztatja, a munkavégzéshez szükséges jogosítványokkal, engedélyekkel, képesítésekkel, egészségügyi könyvvel, hatósági élelmiszerszállítási engedéllyel és minden egyéb a fuvarozáshoz szükséges dokumentummal rendelkeznek. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy valamennyi a munkaviszonnyal kapcsolatos bármely hatályos jogszabály, EU-norma és előírás megszegéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. A Fuvarozó vállalja, hogy az ellenőrzések (pl.: közúti-, határ-, megbízói) során minden szükséges dokumentumot az ellenőrzést végző személy/ek rendelkezésre bocsát.

20. Antikorrupciós klauzula

 • Fuvarozó kijelenti, hogy a megbízás keretében végzett feladatok ellátásában közreműködő munkavállalóit a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő munkaszerződéssel, bejelentett módon foglalkoztatja, a munkavégzéshez szükséges jogosítványokkal, engedélyekkel, képesítésekkel, egészségügyi könyvvel, hatósági élelmiszerszállítási engedéllyel és minden egyéb a fuvarozáshoz szükséges dokumentummal rendelkeznek. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy valamennyi a munkaviszonnyal kapcsolatos bármely hatályos jogszabály, EU-norma és előírás megszegéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. A Fuvarozó vállalja, hogy az ellenőrzések (pl.: közúti-, határ-, megbízói) során minden szükséges dokumentumot az ellenőrzést végző személy/ek rendelkezésre bocsát.
 • Fuvarozó köteles a korrupció elkerülése érdekében minden szükséges és megfelelő intézkedést megtenni. Fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy sem tulajdonosai, ügyvezetői, munkatársai, sem harmadik személy révén – akár közvetlenül, akár közvetett módon – a Genial Sped munkavállalóinak, telephelyvezetőinek, ügyvezetőinek, tulajdonosainak beleértve ezen személyekre tekintettel másnak, semmilyen juttatást, jogtalan előnyt nem ajánl, ígér vagy nyújt.
 • Fuvarozó vállalja, hogy a Genial Sped korábbi munkavállalóit azoknak a Genial Sped-nél fennálló munkaviszonyának megszűnésétől számított 1 évig nem alkalmazza sem munkaviszonyban, sem megbízási jogviszonyban, sem munkavégzésre irányuló más megbízási jogviszonyban. Fuvarozó vállalja, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, úgy 100.000 EUR szerződésszegési kötbért fizet meg a Genial Sped részére. A kötbér a szerződés megszegésének napján esedékes. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt korlátozás kiterjed a Fuvarozóhoz kapcsolódó következő személyekre is:
 1. a) a Fuvarozó tulajdonosai és ügyvezetői
 2. b) Fuvarozó vezető tisztségviselőjének, természetes személy tagjának, vezető állású személyének, felügyelő bizottsági tagjának a Ptk. 8:1.§ (1) pontja szerinti hozzátartozója
 3. c) az a jogi vagy nem jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a fenti (a) vagy (b) pont szerinti természetes vagy jogi személy a tagja, vezető tisztségviselője vagy munkaviszonyban álló alkalmazottja, megbízottja;
 4. d) az gazdálkodó szervezet, amely Fuvarozóval leány- vagy anyavállalati kapcsolatban van vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. Rendelkezései szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül,
 5. e) az a gazdálkodó szervezet, amelynek bármely tagja a Fuvarozónak tagja vagy bármely tagjának a Fuvarozó tagja

21. Irányadó jogszabályok

 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó rendelkezéseket tartalmaznak különösen az alábbi jogszabályok:
 1. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 2. a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
 3. a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1971. évi 3. törvényerejű rendelet.

Budapest, 2018. október